Disclaimer | Contact | Home

Luchtmacht Beveiliging, (LB)

 

De Luchtmacht Beveiliging, (LB), is het onderdeel van de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht dat belast is met de beveiliging en bewaking van alle bases en installaties. Zij moeten de grondverdediging leveren ter bescherming van de wapensystemen, mobiele en vaste installaties en vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht tegen de gevolgen van vijandelijke grondacties op en in de directe omgeving van de bases zowel in Nederland als bij de in conflictgebieden gelegerde troepen en materiaal, (uitzendingen).

 

Muts van het Commando Luchtvaarttroepen.De LB vormt de basis van de grondverdedigingsmacht, (force protection). Zij zijn in grote mate vergelijkbaar met onze Belgische vliegveld verdediging. Hun taak bestaat immers uit de bescherming van alle basisvoorzieningen, infrastructuur en alle andere luchtmachtmateriaal tegen iedere vijandelijke actie op de grond en dit tot een kilometer van de basis perimeter.

 

De geschiedenis van de LB is een enorm rijke geschiedenis, aangezien deze troepen ook nog in Nederlands Indië, (Java), hebben gediend, kort na de tweede wereldoorlog.

 

Mutskenteken van het Commando Luchtvaarttroepen.Deze troepen noemden "Commando Luchtvaarttroepen", afgekort LVT. Het was een elite eenheid, waar de diensttijd 2 jaar bedroeg, waarvan 9 maanden opleiding en 15 maanden actieve verdediging op een vliegveld of Luchtmacht installatie.

 

De eerste 9 maanden was infanterie en beveiligingsopleiding, en de daarop volgende 15 maanden dienst in beveiligingstaken ging niet alleen over wat wij kennen als basisbewaking, maar eveneens waren deze militairen gespecialiseerd in vliegtuigherkenning en in de bediening van de lokale luchtafweer.

 

Bevrijding van Breda door de 1 Poolse Pantserdivisie.De opdracht voor de vorming van het Commando LVT, eind 1945 was moeilijk. Er was kader nodig, en daarom werden alle toekomstige LVT officieren en onderofficieren eerst herschoold op de Klooster- en de Chassé kazerne te Breda. In maart 1946 ging nog een voordetachement naar Breda, en in april 1946 kwamen er al de eerste 200 dienstplichtigen toe. Tijdens de introductie werd hen te kennen gegeven dat een deel onder hen zou gaan dienen in Nederlands Indië. In het begin werden ze voorlopig gekazerneerd in de Kloosterkazerne, omdat de Chassé kazerne toen nog de 1 Poolse Pantserdivisie huisveste. Deze troepen van Generaal Maczek hadden immers Breda bevrijd. Het is in juni 1946 dat uit gans Nederland niet minder dan 1300 manschappen in Breda toekwamen. Uit het totaal van 1500 manschappen werden twee Bataljons gevormd.

 

LtKol Zegers, grondlegger van het Commando Luchtvaarttroepen.Luitenant-Kolonel Zegers was de eerste commandant van deze eenheden. Ergens normaal, vermits hij niet alleen de bouwer van het concept was, maar ook de motor achter het Commando Luchtvaarttroepen. Tijdens een toespraak op 1 april 1947 werden de manschappen, terecht, door Generaal-majoor Giebel, de "Mariniers van de militaire luchtvaart" genoemd.

 

De Generaal begreep als geen ander dat de luchtmacht voor de beveiliging van haar vliegvelden over een keurkorps diende te beschikken. Na hun eerste 9 maanden opleiding ontving iedere LVT'er de grijsblauwe muts met het LVT embleem, (zoals wij ons UDA embleem ontvingen), als teken van hun indeling als operationeel infanterist bij de Luchtmacht. Hun devies was "Krijgstucht en Kameraadschap".

 

Een compagnie van het Commando Luchtvaarttroepen in Nederlands-Indië.Op het einde van de maand april 1947 deed het toenmalige Commando Militaire Luchtvaart in Batavia, (Java), een verzoek voor ondersteuning van de vliegveldbeveiliging in Java met 4 compagnies LVT. Deze worden georganiseerd en als tirailleurcompagnies ingezet. Het vertrek werd voorzien ergens juli 1947. Ik heb spijtig genoeg de juiste datum niet kunnen terugvinden. Het verblijf van de LVT compagnies duurde tot maart 1950 toen de LVT compagnie met het MS Waterman terugkeerde in Nederland. Bij hun terugkeer werden alle leden van de Java compagnies Luchtvaarttroepen met een persoonlijk schrijven door Prins Bernard een "welkom thuis" geheten. Het Nederlands-Indië avontuur was definitief afgelopen.

 

De ontbinding van het Commando Luchtvaarttroepen en de oprichting van het Luchtmacht Bewakingskorps, (LBK)

Na het Indisch avontuur, kwam de NATO in Nederland haar atoomwapens installeren. De bewaking hiervan had specifieke eisen en het Commando Luchtvaarttroepen, die pure infanterie was, voldeed niet meer aan deze eisen, werd dus ontbonden en omgevormd tot Luchtmacht Bewakingskorps, (LBK). LBK is in feite een politieeenheid. Hun persoonlijke bewapening werd aangepast met het 9mm Browning FN-pistool, (bij ons de "GP"), en het Amerikaanse M1 karabijn. Wegens hun politietaken was het LBK herkenbaar aan haar witte petovertrek, witte koppel, witte fluitkoord, witte handschoenen en witte leggings.

 

Korporaal Antoon van Kan.De elite infanterie had opgehouden te bestaan en was gereduceerd naar simpele Militaire Politie. Maar daar eindigde het niet bij. Bij de reorganisaties van de Koninklijke Luchtmacht, werd in 1968 het Lucht Bewakingskorps opgeheven en omgevormd tot Luchtmacht Bewaking, dat een apart dienstvak vormde.

 

De LB kreeg opnieuw het Browning 9mm pistool, maar de bewapening werd aangepast met de FAL als persoonlijk wapen en de FALO als ondersteuningswapen. Ook werd de raketwerper LAW ingevoerd. In de jaren '70 word de benaming opnieuw gewijzigd in Grondverdediging, (GRV), en in de jaren '80 tot Grondoperaties, (GRO), maar inhoudelijk werden geen grote wijzigingen meer uitgevoerd. Tegenwoordig staan deze eenheden gewoon bekend als Luchtmacht Beveiliging.

 


 

Vergeet nooit ons devies:

Invincibiles Et Recti - Fight To Win

VVE-UDA | Air Cdo :

Sake - Masisi :

Air Commando :

UDef FATaC :

Tac Eval :

Vulcan luchtafweer

Onder de wapens :

Personaliteiten :

Voertuigen VVE-UDA :

Het Foto Album :

Buitenlandse VVE-UDA :

Het Clublokaal :